XIII Balcanicum

XIII Balcanicum: Imperium Osmańskie i Republika Turecka w dziejach Europy (w 600 rocznicę nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych) –  8-10 maja 2014 r.  

Konferencja zorganizowana została przez Zakład Bałkanistyki Instytutu Historii UAM oraz Komisję Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu. Została też objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Udział w konferencji zgłosiło ponad czterdziestu uczonych z Polski i zagranicy, interesujących się problematyką osmańską i turecką: historyków, politologów, etnologów i filologów. Referenci przyjechali z Bułgarii, Chorwacji, Mołdawii, Rumunii i Turcji. W konferencji uczestniczyli również polscy bałkaniści z Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Słupska, Szczecina i Warszawy.

Wystąpienia obejmowały rozległą chronologicznie i problemowo tematykę. Wiele uwagi poświęcono takim zagadnieniom, jak ewolucja kontaktów polsko-osmańskich w czasach nowożytnych i współczesnych, rola Republiki Tureckiej w geopolityce bałkańskiej, osmańskie dziedzictwo kulturowe w Europie południowo-wschodniej. Omówione zostały kwestie dotyczące wpływu Imperium Osmańskiego na konkretyzację bałkańskich wzorców państwowo-politycznych i kształt miejscowych systemów językowych. Referenci zwrócili również uwagę na strategie opisu Turcji osmańskiej przez autorów europejskich w poszczególnych okresach historycznych. W ramach rozważań językoznawczych wskazywano na orientalne konotacje w słowotwórstwie i gramatykach języków narodowych należących do tzw. Ligi Bałkańskiej oraz języka rumuńskiego.

Wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranego audytorium i stały się wyjściem do merytorycznych, nierzadko gorących, dyskusji na temat wpływu dziedzictwa osmańskiego na obecną charakterystykę kulturową Bałkanów. Obrady były również okazją do nawiązania ściślejszej współpracy między bałkanistami z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, mającej polegać m.in. na realizowaniu wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczo-wydawniczych.

W trzecim dniu konferencji goście zagraniczni mieli możliwość zapoznania się ze zbiorami orientalnymi oraz z dokumentami dotyczącymi relacji polsko-tureckich znajdującymi się w zamku w Kórniku.

Wystąpienia będą publikowane w formie artykułów po uzyskaniu pozytywnych recenzji na łamach „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. XXI (2014) i t. XXII (2015).

Program sesji jest dostępny w formacie pdf: Program XIII Balcanicum