XII Balcanicum

XII Balcanicum: U źródeł współczesnych konfliktów na Bałkanach
Wojny bałkańskie 1912–1913 i ich skutki

W konferencji XII Balcanicum (2012) uczestniczyło 16 uczonych z Polski (Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa) i 8 z zagranicy (Bułgaria, Macedonia, Mołdawia, Rumunia). Głównym celem konferencji była prezentacja, w ujęciu problemowym i chronologicznym, aktualnego stanu badań na temat wpływu wojen bałkańskich (1912-1913) na problemy etniczne i polityczne na Bałkanach tak w przeszłości, jak i w czasach współczesnych. Uczestnicy reprezentowali różne dziedziny nauki (historia, etnologia, antropologia kulturowa, językoznawstwo, prasoznawstwo). Poruszono następujące kwestie badawcze:

 • umiejscowienie wojen bałkańskich w całokształcie polityki międzynarodowej w Europie i w kontekście interesów geopolitycznych poszczególnych państw regionu,
 • wojny bałkańskie a przemiany społeczno-ekonomiczne w regionie,
 • miejsce wojen bałkańskich w tożsamości historycznej narodów bałkańskich,
 • konsekwencje wojen bałkańskich dla sytuacji geopolitycznej w regionie w XX i XX wieku,
 • obraz wojen bałkańskich w propagandzie państwowo-narodowej.

  Program konferencji przedstawiał się następująco:

  Czwartek , 27 września

  Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka (Kraków), Zmiany mapy etnicznej w Macedonii po wojnach bałkańskich

  Prof.  dr hab. Elżbieta Znamierowska-Rakk (Warszawa) ,  Rumuńskie roszczenia wobec Bułgarii w dobie wojen bałkańskich.

  Prof. dr hab. Mirosław Dymarski (Wrocław), Aspekty ekonomiczne i społeczne wojen bałkańskich 1912-1913.

  Dr Jarosław Rubacha (Olsztyn), Wielkie mocarstwa europejskie wobec wojen bałkańskich 1912–1913.

  Prof. dr Cengiz Hakov  (Sofia), Болгария и балканские войны

  Dr Wojciech Szczepański (Poznań), Cele polityczne i terytorialne Królestwa Czarnogóry w przededniu i w trakcie I wojny bałkańskiej.

  Prof. UJ dr hab. Tadeusz Czekalski (Kraków), Ojcowie narodu (Baballaret e kombit). Charakterystyka i aktywność albańskich elit politycznych w czasie I wojny bałkańskiej.

  Prof. Jolanta Sujecka – Mitologena Adrianopola i Tracji Białomorskiej w bułgarskiej narracji okresu wojen bałkańskich

  Prof. dr Rumiana Komsałowa  (Plovdiv), Спедновековные архетипы и балканские национализмы в войнах 1912–1913 гг.

  dr Danuta Gibas-Krzak, Wojny bałkańskie 1912-1913 przyczyną rozwoju nacjonalizmu „gorącego” na Bałkanach w XX wieku

  Prof. dr Agop Garabedian ( Sofia), Россия и соглашение о дележе европейских владений Османской империи. Этно- и геополитические результаты.

   Piątek 28 września

  Dr Andrzej Krzak, (Szczecin)  Półwysep Bałkański jako obszar działań militarnych – charakterystyka geograficzno-wojskowa

  Dr Dariusz Wybranowski (Szczecin) , Bitwa pod Kumanovem (23–24 października 1912 r.) i jej konsekwencje jako element polityki Serbii w rywalizacji o obszar Macedonii.

  Mgr Paweł Michalak (UAM), Bitwa pod Kumanowem na łamach „Politiki”, jako mit umacniający pozycję polityczną króla Aleksandra Karadjordjevicia.

  Andrzej Malinowski (Słupsk), Działania armii serbskiej w trakcie I wojny bałkańskiej (październik – grudzień 1912) w świetle publikacji dziennika „Czas”.

  Doc. dr Lilia Zabolotnaia (Kiszyniów), Юго-Восточная Европа в системе международных отношений в период балканских воин

  Prof. dr Marius Diaconescu (Bukareszt), The Vlachs in Balkans – short-term winners of the Balkans wars

  Dr Tomasz Klimkowski (Poznań), Tożsamościowo-kulturowa i językowa rumunizacja Arumunów w XX w.

  Dr Bogdan Trifunović (Warszawa), The Balkan wars, sites of memory and artistic reception in Serbia.

  Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS, Lublin), Pułkownik Redl. Wątki polityczne afery w prasie polskiej.

  Dr Lilla Moroz-Grzelak (Warszawa), Nadzieje i stracone złudzenia. Wojny bałkańskie w świetle tekstów Dimitriji Čuprovskiego i Krste P. Misirkova.

  Dr Wojciech Sajkowski, I wojna bałkańska i charakterystyka uczestniczących w niej państw koalicji antytureckiej według francuskiego dziennika „Le Temps”.